جســتجو :     جستجو
زبان انگليسي
نقشه سايت ورود صفحه اصلي
  پنج‌شنبه 7 آذر ماه 1392
مریم فدایی متولد اصفهان- 1355
کارشناس ارشد رشته نقاشی
مدرس وعضو هیات علمی دانشکده هنر ومعماری دانشگاه آزاد واحد نجف آباد
تصویر ساز کتاب کودک (تصویر سازی بیست ویک جلد کتاب برای کودکان ونوجوانان) 
طراح دکور وصحنه (پانزده سال سابقه همکاری با صدا وسیما)  
  شرکت در بیش از شانزده نمایشگاه گروهی ودو نمایشگاه انفرادی
در زمینه نقاشی وتصویر سازی


Maryam Fadaei
Born in 1977- Isfahan
Master of Art (Painting)
Lecturer & Academic Member of Najaf Abad Azad University (Faculty of Art & Architecture) 
Illustrator of children`s book (21 volume)
T.V program Decoration Designer (in local channel, Isfahan for 15 years)
Participating in 20 group exhibitions & 2 solo exhibitions of painting & illustration._
.
نمایشگاه کاشی و تصویرسازی 
مریم فدایی
جمعه اول مهرماه 1390ماه ساعت 10 تا 13
تا چهارشنبه 5 مهرماه هر روز از ساعت 16 تا 20  به تماشاي خانه نقش نمايشگاهها خانه نقش، خانه هنرمندان پيوند به وبگاه هاي دوستان خانه نقش ارتباط با خانه نقش

 

  Copyright 2010 All Rights Reserved, Khanehe Naghsh.