جســتجو :     جستجو
زبان انگليسي
نقشه سايت ورود صفحه اصلي
  پنج‌شنبه 7 آذر ماه 1392

غزال زینلیانمتولد 1362 ، اصفهان
لیسانس نقاشی از دانشگاه علم وفرهنگ تهران 1387
فوق لیسانس نقاشی  دانشگاه هنراصفهان
نمایشگاه گروهی :
دانشگاه سوره تهران 1385
دا
نشگاه علم وفرهنگ تهران 1387 

Ghazaal Zeinaliyan
Born in 1983 , Isfahan
B.A in painting, Elmo Farhang university,Tehran 2008
M.A in painting, Art university of Isfahan
Group Exhibitions:
Sooreh university, 2006, Tehran
Elmo Farhang university, 2007, Tehran
 
_
.

نمایشگاه  نقاشی
غزال زینلیان

جمعه 9 دی ماه 1390
تا چهارشنبه 14 دی ماه 

صفحه ویژه نمایشگاه


به تماشاي خانه نقش نمايشگاهها خانه نقش، خانه هنرمندان پيوند به وبگاه هاي دوستان خانه نقش ارتباط با خانه نقش

 

  Copyright 2010 All Rights Reserved, Khanehe Naghsh.