جســتجو :     جستجو
زبان انگليسي
نقشه سايت ورود صفحه اصلي
  پنج‌شنبه 7 آذر ماه 1392

بشرا آزیدهاک 

متولد خرداد 1365  
فارغ التحصیل هنرستان هنرهای زیبا در رشته گرافیک در سال 1383 
فوق دیپلم رشته فرش دستباف دانشگاه شهید فارسی اصفهان در سال 1385  
نمایشگاه ها:
1-نمایشگاه گروهی تصویر سازی-هنرستان هنرهای زیبا 1381
2-نمایشگاه گروهی نقاشی-نگار خانه کوثر 1383
3-نمایشگاه گروهی طراحی فرش-دانشگاه شهید فارسی اصفهان  1384
4-نمایشگاه گروهی بافت فرش-دانشگاه شهید فارسی اصفهان  1385 
5-نمایشگاه انفرادی نقاشی روی ابریشم و حریر-خانه نقش اصفهان 1389   
 

Boshra Azidhak
Date of birth:June 1986
Graduated from the school of art in Graphic in 1383
 O.N.D in handknitted carpet from shahid farsi university of Esfehan in 1385
Exhibitions:
1-Group exhibition in illustration- school of art  1381
2-Group exhibition painting in kowsar gallery 1383
3-Group exhibition carpet design-shahid farsi university 1384
4-Group exhibition knitting carpet –shahid farsi university 1385        
5-Single exhibition of painting on silk-khanehe naghsh gallery 1389
 

فریبا حاج حیدری 

متولد تیر 1365
فارغ التحصیل هنرستان هنرهای زیبا در رشته گرافیک در سال 1383
لیسانس رشته نقاشی دانشگاه هنر اصفهان در سال  1388
نمایشگاهها:
نمایشگاه گروهی تصویر سازی-هنرستان هنرهای زیبا  1381
نمایشگاه گروهی نقاشی-نگار خانه کوثر   1383
نمایشگاه گروهی چاپ دستی-دانشگاه هنر اصفهان  1385

Boshra Azidhak
Date of birth:June 1986
Graduated from the school of art in Graphic in 1383
 O.N.D in handknitted carpet from shahid farsi university of Esfehan in 1385
Exhibitions:
1-Group exhibition in illustration- school of art  1381
2-Group exhibition painting in kowsar gallery 1383
3-Group exhibition carpet design-shahid farsi university 1384
4-Group exhibition knitting carpet –shahid farsi university 1385        
5-Single exhibition of painting on silk-khanehe naghsh gallery 1389

 

داوود قاسمی مبارکه 


متولد خرداد     1365
دیپلم ریاضی-فیزیک
فوق دیپلم هنرهای تجسمی گرافیک  دانشگاه آزاد شهرکرد   1387
لیسانس رشته گرافیک-گرافیک دانشگاه فرهنگ و هنر واحد 2 مازندران   1389
نمایشگاهها:
نمایشگاه گروهی آرم و نشانه-دانشگاه آزاد شهرکرد   1385
نمایشگاه گروهی آرم و نشانه-دانشگاه فرهنگ و هنر مازندران  1388
نمایشگاه گروهی پوستر-دانشگاه فرهنگ و هنر مازندران   1389 
نمایشگاه گروهی آثار گرافیکی-دانشگاه فرهنگ و هنر واحد مازندران  1389
فستیوال مجسمه های شنی و کسب مقام دوم-ساحل نوشهر    1389

Davood Ghasemi mobarake
Date of birth:June   1985
Diploma in physics and maths
O.N.D in visual art Graphic from Shahrekord azad of university in 1387
B.S.C in Graphic-Graphic from culture are university of Mazandaran   1389
Exhibitions:
1-Group exhibition in sign and logo –shahrekord university 1385
2-Group exhibition insign and logo-culture and art university 1388
3-Group exhibition in poster-culture and art university   1389
4-Group exhibition in Graphic works-culture and ar university  1389
5-Sand statue festival and gaining secend place-noshahr coast   1389

صبا اصفهانیان 


صبا اصفهانیان
متولد شهریور 1365
فارغ التحصیل هنرستان هنرهای زیبا در رشته گرافیک در سال 1383
فوق دیپلم رشته فرش دستباف دانشگاه شهید فارسی اصفهان در سال 1385   
لیسانس رشته گرافیک-گرافیک دانشگاه فرهنگ و هنر مازندران در سال  1389
دانشجوی کارشناسی ارشد صنایع دستی دانشگاه هنر و معماری یزد1390


Saba Esfahanian
Date of birth:September   1986
Graduated from the school of art in Graphic in  1383
O.N.D in handknitted carpet from Shahid farsi university of Esfahan in  1385
B.S.C  in Graphic-Graphic from culture and art universiyu of Mazandaran in 1389
 Student of M.A in handycraft in yazd art university 1390
Exhibitions:
1-Group exhibition in illustration- school of art 1381
2-Group exhibition in painting in kowsar gallery  1383
3-Group exhibition in carpet design shahid farsi university     1384
4-Group exhibition knitting carpet shahid farsi university   1385
5-Participating in  Tabriz handknitted socaity     1385
6-Group exhibition in poster-culture and art  university   1389
7-Sand statue festival and gaining second place-noshhar coast    1389

_
.

نمایشگاه گروهی آثار نقاشی روی پارچه و ابریشم
بشرا آزیدهاک، فریبا حاجی حیدری، داوود قاسمی و صبا اصفهانیان

جمعه 19 اسفند ماه 1390
تا چهارشنبه 24 اسفند ماه

 

صفحه ویژه نمایشگاه 

 
بازتاب رسانه‌ای نمایشگاه
 
              
روزنامه اصفهان زیبا، گزارش نمایشگاه
روزنامه اصفهان زیبا، خبر نمایشگاه

به تماشاي خانه نقش نمايشگاهها خانه نقش، خانه هنرمندان پيوند به وبگاه هاي دوستان خانه نقش ارتباط با خانه نقش

 

  Copyright 2010 All Rights Reserved, Khanehe Naghsh.